чулуу

цуглуулах
алдаа: Агуулга хамгаалагдсан байдаг !!